اعمال جراحی

Pagekit

هالوکس والگوس

عمل جراحی کم تهاجمی انحراف انگشت شست (هالوکس والگوس)

هالوکس والگوس
Warp Framework

کف پای صاف

عمل جراحی کم تهاجمی اصلاح کف پای صاف در نوجوانان .

کف پای صاف
UIkit

پیوند تاندون آشیل

عمل جراحی پیوند تاندون آشیل

پیوند تاندون آشیل
Widgetkit

دفرمیتی مچ پا

عمل جراحی اصلاح دفرمیتی شدید پا و مچ پا

دفرمیتی

Pagekit

تعویض مچ پا

عمل جراحی تعویض مچ پا (تعویض مچ پا)

تعویض مچ پا
Warp Framework

پای روماتیسمی

عمل جراحی اصلاح پای روماتیسمی .

پای روماتیسمی
UIkit

شکستگی پاشنه

عمل جراحی شکستگی استخوان پاشنه

شکستگی پاشنه
Widgetkit

طویل نمودن انگشتان

عمل جراحی طویل نمودن کوتاهی مادرزادی انگشتان پا

طویل نمودن انگشتان

اعمال جراحی

نمونه هایی از اعمال جراحی شایع در مچ پا

عمل جراحی کم تهاجمی انحراف انگشت شست (هالوکس والگوس)

عمل جراحی کم تهاجمی اصلاح کف پای صاف در نوجوانان

عمل جراحی تعویض مچ پا

عمل جراحی اصلاح پای روماتیسمی

عمل جراحی شکستگی استخوان پاشنه

عمل جراحی طویل نمودن کوتاهی مادرزادی انگشتان پا

عمل جراحی پیوند تاندون آشیل

شکستگی های چند قطعه ای مچ پا

عمل جراحی اصلاح دفرمیتی شدید پا و مچ پا