دفرمیتی شدید پا و مچ پا

شکستگی های چند قطعه ای مچ پا

شکستگی های چند قطعه ای مچ پا

 

شکستگی استخوان پاشنه

شکستگی استخوان پاشنه