نمونه هایی از اعمال جراحی شایع در مچ پا


عمل جراحی کم تهاجمی انحراف انگشت شست (هالوکس والگوس)
عمل جراحی کم تهاجمی اصلاح کف پای صاف در نوجوانان
عمل جراحی تعویض مچ پا
عمل جراحی اصلاح پای روماتیسمی
عمل جراحی شکستگی استخوان پاشنه
عمل جراحی طویل نمودن کوتاهی مادرزادی انگشتان پا
عمل جراحی پیوند تاندون آشیل
شکستگی های چند قطعه ای مچ پا
عمل جراحی اصلاح دفرمیتی شدید پا و مچ پا