مقالات ارائه شده در مورد جراحی پا و مچ پا

درمان جراحی پیچ خوردگی های مکرر مچ پا و بازسازی رباط های قسمت خارجی مچ پا به روش Brostrom
درمان جراحی کف پای صاف قابل انعطاف در نوجوانان به روش کم تهاجمی (MIS)
درمان جراحی انحراف انگشت شست ( هالوکس والگوس) به روش کم تهاجمی (MIS)
بیماری های تاندون آشیل و درمان جراحی و غیر جراحی آن
درد قسمت جلویی کف پا ( متاتارسالژی) و درمان جراحی آن
درمان جراحی افزایش قوس طولی پا ( کاووس فوت)
ناهنجاری های پا در بیماری شارکو – ماری – توث
درمان شکستگی های داخل مفصلی استخوان پاشنه
درمان جراحی شکستگی های قوزک های داخلی و خارجی مچ پا
بررسی و درمان پارگی لیگامان های سین دسموز مچ پا
درمان جراحی آسیب های مفصل لیسفران پا
درمان جراحی پا در بیماری آرتویت روماتوئید ( پای روماتیسمی )
درمان جراحی شکستگی های چند قطعه ای مچ پا (Pilon Fx)
درمان جراحی و غیر جراحی استنوکندریت های دیسکانت تالوس
نتایج کوتاه مدت (پنج ساله) نه مورد تعویض کامل مفصل پا و مچ پا
ضایعات استئوکندرال تالوس
شکستگی های فراموش شده در پیچ خوردگی های مچ پا
جوش نخوردن شکستگی های پا
ارزیابی قبل از عمل پای دیابتی
عوارض شکستگی های تالوس
عوارض شکستگی های استخوان پاشنه
برش های جراحی مچ پا


سخنرانیها

ارائه مقالات و سخنرانیهای ذیل در سمینارها و کنگره های مختلف شامل :
انجمن جراحان ارتوپدی ایران از سال 1384 بصورت سالیانه
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی تهران
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی ایران
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کنگره های گروه ارتوپدی بیمارستان شفا یحیاییان
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کنفرانس های ماهیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
کنگره های انجمن ارتوپدی و تروماتولژی ایران (POTA)
سمینارهای AO
کنگره های سالیانه انجمن جراحان ایران
برنده جایزه بهترین مقاله در کنگره دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی(بهمن ماه 1394)
کنگره های دانشگاه علوم پزشکی شیراز