تحصیلات

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۶۲-۱۳۶۹)
فارغ التحصیل تخصص جراحی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی ایران – بیمارستان شفا یحیائیان (۱۳۷۲-۱۳۷۶)
فارغ التحصیل فلوشیپ جراحی پا و مچ پا از دانشگاه بولونیا - ایتالیا (2005 - 2006)

سوابق شغلی

سه سال پزشک عمومی (۱۳۶۹-۱۳۷۲)
بیست  و چهار سال جراحی ارتوپدی (جراحی استخوان و مفاصل) (۱۳۷۶-۱۳۹۹)
چهارده سال فلو شیپ جراحی پا و مچ پا (۱۳۸۵-۱۳۹۹)